ESG V TOORS

Životní prostředí

EPD

Naše výrobky mají EPD (environmentální prohlášení o produktu), která uvádějí ověřená data o dopadech výrobků na životní prostředí.

Energie a materiál

Používáme moderní technologie výroby, které mají nízkou spotřebu energie a produkují minimální množství odpadu. Díky tomu efektivně využíváme energetické a materiálové zdroje

Nakládání s odpady

Odpady třídíme a oddělujeme ve spolupráci s firmou, která je odebírá, aby bylo možné materiály dále zpracovávat. Jde především o dřevo, polystyren, hliník, sendvičové panely.

Spotřeba paliv

U všech služebních vozidel pomocí GPS modulu hlídáme a vyhodnocujeme styl jízdy, který je následně komunikován k jednotlivým řidičům za účelem snížení spotřeby

Osvětlení, topení

Máme nastavená pravidla ohledně svícení, například zhasínáme při pauzách ve výrobě. Postupně instalujeme LED světla s nižší spotřebou. Teplotu ve výrobních halách i v kancelářích řídíme centrálně. Udržujeme ji na úrovni vhodné pro práci, ale nepřetápíme a neplýtváme energií.

Společenská odpovědnost

Firemní kultura

Firemní kultura představuje soubor hodnot, tradic, zvyklostí a chování, které formují prostředí, atmosféru a vztahy mezi lidmi na pracovišti i mimo něj.

Klíčové prvky naší firemní kultury:

  • Transparentnost a otevřená komunikace. Vytváříme prostředí důvěry a respektu. Zaměstnanci jsou informováni o důležitých rozhodnutích, mají možnost sdílet své názory a vyžadovat informace.
  • Flexibilita, inovace, adaptace. Reagujeme na změny na trhu a přizpůsobujeme se novým podmínkám. To nám umožňuje udržet si konkurenční výhodu.

Energie a materiál

Aplikujeme zásady rovných příležitostí vůči zaměstnancům a dodavatelům, při výběru zaměstnanců, jejich odměňování a při kariérním postupu.

Neuplatňujeme žádnou diskriminaci na základě věku, pohlaví, rasy, původu, víry, sexuální orientace, socioekonomického statusu či jakékoli jiné osobní charakteristiky.

Vážíme si rozmanitosti jednotlivců s různými zkušenostmi, názory a schopnostmi. Diverzita přináší výhody. Různost názorů a perspektiv podněcuje inovaci a kreativitu, pomáhá překonávat předsudky a zvyšuje schopnost řešení problémů.

Rozvoj pracovníků

Pečujeme o rozvoj našich pracovníků a podporujeme jejich profesní růst. Investujeme do lidského kapitálu, abychom si udrželi konkurenceschopnost. Rozvoj a školení zaměstnanců jsou pro TOORS strategickou prioritou.

Do vzdělávání jsou zapojeni interní odborníci, kteří přenášejí své znalosti a zkušenosti na své kolegy, a externí odborníci a vzdělávací instituce.

Pracovní podmínky a prostředí

Našim zaměstnancům poskytujeme moderní, bezpečné, čisté a příjemné pracovní prostředí, aby se v práci cítili dobře. Lidé ve výrobě jsou vystaveni fyzickým nárokům, proto jim zajišťujeme adekvátní ochranu, bezpečnostní prostředky a školení. Tím minimalizujeme riziko úrazů a zlepšujeme ergonomické podmínky práce.

Podpora regionu a společnosti

Pomáháme těm, kdo to potřebují. Podporujeme děti, potřebné a dobročinné aktivity. Každý zaměstnanec může navrhnout, komu bude poskytnut sponzorský dar; návrhy schvaluje vedení společnosti.

Charitativním dary jsou vždy poskytovány přímo uznané charitativní organizaci, nikoli prostřednictvím jiné strany nebo osoby.
 

Benefity

Tyto zdánlivě drobné výhody mohou mít velký dopad na spokojenost a loajalitu zaměstnanců, proto jsou investicí do úspěchu firmy.

Otevřenost v řízení a rozhodování

Uplatňujeme transparentnost v přístupu k informacím a v řídicích a rozhodovacích procesech. Otevřená a transparentní komunikace vytváří prostředí důvěry, ve kterém se zaměstnanci cítí respektováni a zapojeni do firemního procesu.

1.

Zpřístupnění informací: firemní cíle a strategie, finanční stav firmy, výkonnost týmů a rozhodnutí managementu.

2.

Otevřená komunikace: transparentní komunikace mezi managementem a zaměstnanci.

3.

Jasný proces rozhodování: zaměstnanci mají právo vědět, jaká kritéria jsou používána při rozhodování, kdo má pravomoc rozhodovat a jaké jsou důsledky rozhodnutí.

4.

Ochrana důvěrnosti: při zajišťování transparentnosti je zároveň důležité respektovat důvěrnou povahu určitých informací, jako jsou například citlivé osobní údaje zaměstnanců.

Transparentnost ve výkazech

Dodržujeme zásady odpovědného řízení financí a vedení účetnictví. V souladu se zákonnými požadavky zveřejňujeme veškeré finanční výkazy a další požadované dokumenty.

Co je EPD?

EPD (Environmental Product Declaration) je environmentální prohlášení o produktu, které transparentně uvádí objektivní, srovnatelná a třetí stranou ověřená data o environmentálních dopadech produktů a služeb z hlediska životního cyklu, Dokumenty jsou vytvořeny na základě LCA (Life Cycle Assesment), který monitoruje celou životnost výrobku od kolébky až po konec životního cyklu a případnou recyklaci.

Co EPD přináší?

Osvěta

EPD poskytuje konkrétní informace o environmentálním vlivu výrobků. To umožňuje spotřebitelům, investorům a rozhodovacím orgánům lépe porozumět, jakým způsobem se výrobek podílí na environmentální zátěži.

Porovnatelnost

EPD poskytuje standardizovaný rámec pro hodnocení environmentálního vlivu výrobků. To umožňuje spotřebitelům porovnávat různé výrobky a vybírat ty s nižším dopadem.

Podpora udržitelnosti výroby

Výrobci mohou získané informace využít ke zlepšení výrobku a inovacím vedoucím ke zmenšení zatížení životního prostředí.

Transparentnost dodavatelského řetězce

EPD může být použito ke sledování vlivu na životní prostředí po celém dodavatelském řetězci. To opět umožňuje identifikovat oblasti s větším environmentálním potenciálem a zaměřit se na jejich zlepšení.

Naše EPD certifikáty

TOORS INDY

TOORS INDY FVE

Přejít nahoru